Política de privadesa

La present política de privadesa té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús de la web alababala.com (en endavant “el Web”) d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

1. Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 de l’RGPD l’informem que el responsable del tractament de les dades personals de la web és Amelia Fernández Cela amb domicili al c / Joies, 11, 08180 Moià i amb número de CIF 43440571B (des d’ara ‘ALABABALÀ’ o el ‘Responsable’ indistintament).

2. Finalitats del tractament de dades

En funció de les funcionalitats que l’usuari vulgui gaudir durant la seva navegació a la Web podrem tenir accés a les següents dades:
a) Dades identificatives: nom, cognom, adreça, etc.
b) Dades de contacte: telèfon, e-mail.

El responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:

Gestionar i formalitzar el dret de desistiment contemplat en les Condicions generals de contractació.
Respondre i atendre les sol·licituds i consultes que l’usuari pugui fer per qualsevol mitjà de contacte amb el Responsable.
-Enviar informacions sobre el catàleg i els llibres d’ALABABALÀ a través del seu Butlletí en aquells casos en què l’usuari s’hagi subscrit al mateix i d’acord amb el detall contingut en l’apartat 3 de la present Política General de Privacitat.
-Millorar els serveis i continguts del web.
-Donar compliment a obligacions legals o relatives a una relació contractual amb l’usuari.
-Per fins de màrqueting, tal com es desenvolupa en el punt 7.

3. Enviament d’informacions de la Newsletter

En el supòsit que l’usuari hagi autoritzat, mitjançant la marcació de la casella pertinent en els formularis, la subscripció a la Newsletter, Alababalà li enviarà informació sobre les seves activitats, formacions, serveis, novetats, etc.

L’usuari inscrit a la Newsletter podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a l’efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal dirigit a Alababalà, c / Joies, 11(Mas Cal Bigas), 08180 Moià.

4. Destinataris

Alababalà és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris. En cap cas les dades seran tractades per a finalitats pròpies.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers.

5. Durada del tractament i termini de conservació de les dades

El Responsable tractarà les dades personals dels usuaris mentre siguin necessàries per al servei i / o fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat d’aquestes.
En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, ‘ALABABALÀ’ podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les seves obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6. Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades dels usuaris no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s’ha d’assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:
Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel legislador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel RGPD.
Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits de l’RGPD.

7. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades

Per a alguns serveis, el Responsable pot tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això vol dir que determinades decisions es prenen de forma automàtica, sense intervenció humana.

8. Exercici de drets

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:

Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel Responsable i les finalitats que se’ls donaran a aquestes dades personals.

Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment.

Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del Responsable. No obstant això, i tal com vam indicar en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el Responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

a) Si considera que les dades no són correctes o exactes;

b) Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;

c) Si les dades ja no ens són necessaris d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;

d) Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del Responsable

Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Tot i que les dades s’hagin recaptat mitjançant el consentiment de l’usuari, aquest podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a ell més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.

L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se a ALABABALÀ a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal va dirigir a ALABABALÀ, c / Joies, 11 (Mas Cal Bigas), 08180 Moià, Barcelona.

L’usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

L’usuari, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets.

Editorial Projects

A Base on the Moon

The authors who brought us A City on Mars will take us on a journey from the Moon’s origins to its possible futures.

The Moon is our satellite and the only celestial body we’ve set foot on, and it could well become the door to the rest of the Solar System.

We’ll find out how it was formed, how it became the goal at the heart of the Space Race, what would happen to Earth if the Moon wasn’t there, and how it might – in a not-so-distant future – become a base from which we could start to explore the rest of our Solar System.

Dimensions: 245 x 315 mm
Pages: 56
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Godzilla & Iris

Little One Collection

Little Iris has an unusual friend called… Godzilla.
Both of them like building towers and knocking them down.

This is an easy-to-read book for young learners, which strikes the right balance between day-to-day problems, feelings and imagination.

Dimensions: 190 x 190 mm
Pages: 24

Editorial Projects

What will things be like

A journey to discover what our future will be like.

With this project, we wish to share the changes to come—both scientifically and technologically speaking—which will inevitably shape the world we will live in.

Dimensions: 215 x 276 mm
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Communication

Discover the many ways we have people to communicate and share ideas.

Like all animals, people communicate, but we have been able to go much further, creating languages and symbols to explain ideas, feelings and abstract concepts. Thought communication we are able to do science, create art, lie or do publicity and, in order to communicate faster and farther, we have created technologies ranging from writing to the Internet.

Dimensions: 255 x 310 mm
Pages: 64
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Politics

A new title of ‘My world’ Collection

Elections, democracy, monarchy, councils, public health… You’ve probably heard all these words a lot.

You know we have a government and police, and that people pay taxes. But do you know what it means to govern? Or who can govern? Or why the government is chosen through elections in some countries, while in others, it’s not? Do you know what left and right mean in politics?

We’ll talk about all of this and much more in this book.

Dimensions: 230 x 290 mm
Pages: 64
Download the fact sheet (PDF)

Proyectos editoriales

Godzilla & Iris

Colección primera infancia

La pequeña Iris tiene un amigo muy poco común, se llama… Godzilla. A los dos les gusta construir torres y luego derribarlas.

Se trata de un libro de lectura muy fácil para niños muy pequeños, que busca el equilibrio entre los problemas diarios, los sentimientos y la imaginación.

Dimensiones: 190 x 190 mm
Pages: 24

Proyectos editoriales

Cómo funcionarán las cosas

Un viaje para saber cómo será nuestro futuro.

En este proyecto queremos mostrar los cambios que llegarán tanto en el ámbito científico como en el tecnológico y que, inevitablemente, moldearán el mundo en el que viviremos.

Dimensiones: 215 x 276 mm
Tres volúmenes: Presente y futuro próximo, En medio siglo, Más de un siglo
Descárgate la ficha (PDF)
Projectes editorials

Política

Un nuevo título de la colección ‘Mi mundo’.

Elecciones, democracia, monarquía, ayuntamientos, sanidad pública… seguro que has oído hablar mil veces de todo eso.

Sabes que existe un gobierno, que hay policía y que la gente paga impuestos. Pero ¿sabes qué quiere decir gobernar?, ¿y quién puede gobernar?, ¿y por qué algunos gobiernos se eligen con elecciones y otros no? ¿Y sabes que son las derechas y las izquierdas? De todo eso y mucho más hablaremos en este libro.

Dimensiones: 230 x 290 mm
Pages: 64
Descárgate la ficha (PDF)

Proyectos editoriales

Comunicación

Descubre las muchas maneras que tenemos las personas de comunicarnos y compartir ideas.

Como todos los animales, las personas nos comunicamos, pero nosotros hemos sido capaces de ir mucho más allá, creando idiomas y símbolos para explicar ideas, sentimientos y conceptos abstractos. Con la comunicación somos capaces de hacer ciencia, crear arte, mentir o hacer publicidad, y para comunicarnos más rápido y más lejos, hemos creado tecnologías que van desde la escritura hasta internet.

Dimensiones: 255 x 310 mm
Pages: 64
Descárgate la ficha (PDF)
Drugs
By Idea Lúdica
Playing card design
Vall de Néspola
Editorial Desing
Koalatext
English tools for primary school
Web design
Pla Clima
Ajuntament de Barcelona
Illustration
Factor Blau
Aigües de Sabadell
Illustration
Pequeñas grandes ideas de ciencia
Market Text, Science Collectible
Encàrrec editorial / Encargo editorial /editorial assignment

Koalabooks

English textbooks for primary school
Editorial Commission

Ask Why

Editorial commission by Marc Gascón
A Critical Thinking Book for Kids and Adults
Published by Zahorí
Projectes editorials

Mr. Lafourchette i Rodi

El senyor Lafourchette i en Rodi probablement són els millors xefs de tots els temps, però, a més, són els mestres més divertits que us podríeu trobar a la cuina.

Aprendre a cuinar (sense perill) aliments saludables i un munt d’activitats divertides són els elements que podreu trobar en aquesta col·lecció de llibres.

Dimensions: 150 x 210 mm
Projectes editorials

Godzilla & Iris

Col·lecció petits infants

La petita Iris té un amic molt poc comú: es diu… Godzilla. A tots dos els agrada construir torres i després enderrocar-les.

Es tracta d’un llibre de lectura molt fàcil per a nens i nenes molt petits, que busca l’equilibri entre els problemes diaris, els sentiments i la imaginació.

Dimensions: 190 x 190 mm
Pages: 24
Projectes editorials

Com funcionaran les coses

Un viatge per saber com serà el nostre futur

En aquest projecte volem mostrar els canvis que han d’arribar, tant en l’àmbit científic com tecnològic, i que, inevitablement, modelaran el món on viurem.

Dimensions: 215 x 276 mm
Descarrega’t la fitxa (PDF)
Projectes editorials

Comunicació

Descobreix les moltes maneres que tenim les persones de comunicar-nos i compartir idees.

Com tots els animals, les persones ens comuniquem, però nosaltres hem estat capaços d’anar molt més enllà, creant idiomes i símbols per explicar idees, sentiments i conceptes abstractes. Amb la comunicació som capaços de fer ciència, crear art, mentir o fer publicitat, i, per tal de comunicar-nos més ràpid i arribar més lluny, hem creat tecnologies que van des de l’escriptura fins a internet.

Dimensions: 255 x 310 mm
Pages: 64
Descarrega’t la fitxa (PDF)
Projectes editorials

Política

Un nou títol de la col·lecció ‘El meu món’

Eleccions, democràcia, monarquia, ajuntaments, sanitat pública… segur que has escoltat tot això moltes vegades.

Saps que hi ha un govern, que hi ha policia i que la gent paga impostos. Però saps que vol dir governar?, i qui pot governar?, i perquè el govern d’alguns països s’escullen amb unes eleccions i d’altres no? I saps que són les dretes i les esquerres? De tot això i molt més en parlarem en aquest llibre.

Dimensions: 230 x 290 mm
Pages: 64
Descarrega’t la fitxa (PDF)