Condicions generals d’ús

Els drets d’ús i explotació del present portal web alababala.com correspon a Eduard Altarriba i Bigas amb domicili al c / Joies 11, 08180 Moià, Barcelona i amb número de CIF 46050944E (des d’ara “ALABABALÀ”).Pots contactar-nos a info@alababala.com

1. Objecte i abast

El portal web alababala.com té caràcter informatiu. Els Objectius i Abastos principals del portal web són els Següents:
a) facilitar informació relativa a ALABABALÀ als usuaris, pel que fa a sobre activitats, accions, notícies, presència en premsa, etc.
b) formalitzar subscripció a la Newsletter.
El portal web alababala.com serà denominat d’ara endavant “el Web”.

2. Condicions d’Ús

Aquestes condicions generals d’ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i utilització del Web. L’accés al Web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.
L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui fer del Web, pel contingut que reprodueixi en, o a través, del Web i de qualsevol conseqüència que se’n pugui derivar d’aquest ús.
L’usuari es compromet a utilitzar el present Web, sobre continguts i serveis d’acord amb la llei, les presents condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera s’obliga a no utilitzar el Web, els seus continguts o els serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats il·lícites o lesives dels interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web, els seus continguts o serveis o impedir un funcionament normal d’aquest per altres usuaris.
L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobada al Web, i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual ALABABALÀ presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ALABABALÀ o de tercers.
Els documents i gràfics publicats en aquest servidor podrien incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis són periòdicament afegits a la informació disponible. ALABABALÀ i / o el respectiu subministrador pot fer millores i / o canvis en el programa en qualsevol moment.
ALABABALÀ es reserva el dret a desactivar o bloquejar l’accés al Web a l’usuari en cas que infringeixi aquestes Condicions d’Ús, els drets de Tercers o la legislació aplicable.
ALABABALÀ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) ni dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu que l’usuari ha utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Web motivats per causes alienes a ALABABALÀ.

3. Llicència d’Ús de la Web

ALABABALÀ és el propietari i titular de tots els drets sobre el Web i, en aquest sentit, atorga a l’usuari una llicència d’ús gratuïta, per utilitzar el contingut i les funcionalitats disponibles al Web d’acord amb els usos per als quals ha estat dissenyat i , en particular, d’acord amb el previst en aquestes Condicions d’Ús o en la llei aplicable.
La llicència d’ús del Web es limita a l’àmbit territorial europeu, de manera que, malgrat que l’usuari pugui accedir a la web des de fora d’Europa, el seu ús està únicament autoritzat dins d’Europa.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la informació, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Web són propietat d’ALABABALÀ i / o dels seus llicenciats, per la qual cosa queda prohibida la seva utilització, reproducció, transmissió, transformació, distribució, o explotació de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte com a part del servei on es troba integrat el Web i amb fins exclusivament privats. L’incompliment podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
ALABABALÀ prohibeix qualsevol acció contrària a la legislació vigent, de la documentació / continguts que pugui ser descarregat des de la web, en concret no es permet manipular ni fer un ús diferent dels continguts.

5. Política de Privacitat

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades adreceu-vos a la nostra Política de Privacitat.

6. Interrupcions i modificacions

Els serveis de la web es poden veure interromputs a causa de treballs de manteniment o fallades alienes al control d’ALABABALÀ, que seran solucionats en un període de temps raonable.
ALABABALÀ, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o l’abast dels serveis de la web, així com qualsevol informació aquí recollida.

7. Jurisdicció i Llei aplicable

La Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, ambdues parts es subscriuen als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Editorial Projects

A Base on the Moon

The authors who brought us A City on Mars will take us on a journey from the Moon’s origins to its possible futures.

The Moon is our satellite and the only celestial body we’ve set foot on, and it could well become the door to the rest of the Solar System.

We’ll find out how it was formed, how it became the goal at the heart of the Space Race, what would happen to Earth if the Moon wasn’t there, and how it might – in a not-so-distant future – become a base from which we could start to explore the rest of our Solar System.

Dimensions: 245 x 315 mm
Pages: 56
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Godzilla & Iris

Little One Collection

Little Iris has an unusual friend called… Godzilla.
Both of them like building towers and knocking them down.

This is an easy-to-read book for young learners, which strikes the right balance between day-to-day problems, feelings and imagination.

Dimensions: 190 x 190 mm
Pages: 24

Editorial Projects

What will things be like

A journey to discover what our future will be like.

With this project, we wish to share the changes to come—both scientifically and technologically speaking—which will inevitably shape the world we will live in.

Dimensions: 215 x 276 mm
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Communication

Discover the many ways we have people to communicate and share ideas.

Like all animals, people communicate, but we have been able to go much further, creating languages and symbols to explain ideas, feelings and abstract concepts. Thought communication we are able to do science, create art, lie or do publicity and, in order to communicate faster and farther, we have created technologies ranging from writing to the Internet.

Dimensions: 255 x 310 mm
Pages: 64
Download the fact sheet (PDF)

Editorial Projects

Politics

A new title of ‘My world’ Collection

Elections, democracy, monarchy, councils, public health… You’ve probably heard all these words a lot.

You know we have a government and police, and that people pay taxes. But do you know what it means to govern? Or who can govern? Or why the government is chosen through elections in some countries, while in others, it’s not? Do you know what left and right mean in politics?

We’ll talk about all of this and much more in this book.

Dimensions: 230 x 290 mm
Pages: 64
Download the fact sheet (PDF)

Proyectos editoriales

Godzilla & Iris

Colección primera infancia

La pequeña Iris tiene un amigo muy poco común, se llama… Godzilla. A los dos les gusta construir torres y luego derribarlas.

Se trata de un libro de lectura muy fácil para niños muy pequeños, que busca el equilibrio entre los problemas diarios, los sentimientos y la imaginación.

Dimensiones: 190 x 190 mm
Pages: 24

Proyectos editoriales

Cómo funcionarán las cosas

Un viaje para saber cómo será nuestro futuro.

En este proyecto queremos mostrar los cambios que llegarán tanto en el ámbito científico como en el tecnológico y que, inevitablemente, moldearán el mundo en el que viviremos.

Dimensiones: 215 x 276 mm
Tres volúmenes: Presente y futuro próximo, En medio siglo, Más de un siglo
Descárgate la ficha (PDF)
Projectes editorials

Política

Un nuevo título de la colección ‘Mi mundo’.

Elecciones, democracia, monarquía, ayuntamientos, sanidad pública… seguro que has oído hablar mil veces de todo eso.

Sabes que existe un gobierno, que hay policía y que la gente paga impuestos. Pero ¿sabes qué quiere decir gobernar?, ¿y quién puede gobernar?, ¿y por qué algunos gobiernos se eligen con elecciones y otros no? ¿Y sabes que son las derechas y las izquierdas? De todo eso y mucho más hablaremos en este libro.

Dimensiones: 230 x 290 mm
Pages: 64
Descárgate la ficha (PDF)

Proyectos editoriales

Comunicación

Descubre las muchas maneras que tenemos las personas de comunicarnos y compartir ideas.

Como todos los animales, las personas nos comunicamos, pero nosotros hemos sido capaces de ir mucho más allá, creando idiomas y símbolos para explicar ideas, sentimientos y conceptos abstractos. Con la comunicación somos capaces de hacer ciencia, crear arte, mentir o hacer publicidad, y para comunicarnos más rápido y más lejos, hemos creado tecnologías que van desde la escritura hasta internet.

Dimensiones: 255 x 310 mm
Pages: 64
Descárgate la ficha (PDF)
Drugs
By Idea Lúdica
Playing card design
Vall de Néspola
Editorial Desing
Koalatext
English tools for primary school
Web design
Pla Clima
Ajuntament de Barcelona
Illustration
Factor Blau
Aigües de Sabadell
Illustration
Pequeñas grandes ideas de ciencia
Market Text, Science Collectible
Encàrrec editorial / Encargo editorial /editorial assignment

Koalabooks

English textbooks for primary school
Editorial Commission

Ask Why

Editorial commission by Marc Gascón
A Critical Thinking Book for Kids and Adults
Published by Zahorí
Projectes editorials

Mr. Lafourchette i Rodi

El senyor Lafourchette i en Rodi probablement són els millors xefs de tots els temps, però, a més, són els mestres més divertits que us podríeu trobar a la cuina.

Aprendre a cuinar (sense perill) aliments saludables i un munt d’activitats divertides són els elements que podreu trobar en aquesta col·lecció de llibres.

Dimensions: 150 x 210 mm
Projectes editorials

Godzilla & Iris

Col·lecció petits infants

La petita Iris té un amic molt poc comú: es diu… Godzilla. A tots dos els agrada construir torres i després enderrocar-les.

Es tracta d’un llibre de lectura molt fàcil per a nens i nenes molt petits, que busca l’equilibri entre els problemes diaris, els sentiments i la imaginació.

Dimensions: 190 x 190 mm
Pages: 24
Projectes editorials

Com funcionaran les coses

Un viatge per saber com serà el nostre futur

En aquest projecte volem mostrar els canvis que han d’arribar, tant en l’àmbit científic com tecnològic, i que, inevitablement, modelaran el món on viurem.

Dimensions: 215 x 276 mm
Descarrega’t la fitxa (PDF)
Projectes editorials

Comunicació

Descobreix les moltes maneres que tenim les persones de comunicar-nos i compartir idees.

Com tots els animals, les persones ens comuniquem, però nosaltres hem estat capaços d’anar molt més enllà, creant idiomes i símbols per explicar idees, sentiments i conceptes abstractes. Amb la comunicació som capaços de fer ciència, crear art, mentir o fer publicitat, i, per tal de comunicar-nos més ràpid i arribar més lluny, hem creat tecnologies que van des de l’escriptura fins a internet.

Dimensions: 255 x 310 mm
Pages: 64
Descarrega’t la fitxa (PDF)
Projectes editorials

Política

Un nou títol de la col·lecció ‘El meu món’

Eleccions, democràcia, monarquia, ajuntaments, sanitat pública… segur que has escoltat tot això moltes vegades.

Saps que hi ha un govern, que hi ha policia i que la gent paga impostos. Però saps que vol dir governar?, i qui pot governar?, i perquè el govern d’alguns països s’escullen amb unes eleccions i d’altres no? I saps que són les dretes i les esquerres? De tot això i molt més en parlarem en aquest llibre.

Dimensions: 230 x 290 mm
Pages: 64
Descarrega’t la fitxa (PDF)