Condicions generals d’ús, Política de privacitat i Política de cookies

Condicions generals d'ús, política de privacitat i política de cookies​

Els drets d’ús i explotació del present portal web alababala.com correspon a Eduard Altarriba i Bigas amb domicili al c / Joies 11, 08180 Moià, Barcelona i amb número de CIF 46050944E (des d’ara “ALABABALÀ”).Pots contactar-nos a info@alababala.com

1. Objecte i abast

El portal web alababala.com té caràcter informatiu. Els Objectius i Abastos principals del portal web són els Següents:
a) facilitar informació relativa a ALABABALÀ als usuaris, pel que fa a sobre activitats, accions, notícies, presència en premsa, etc.
b) formalitzar subscripció a la Newsletter.
El portal web alababala.com serà denominat d’ara endavant “el Web”.

2. Condicions d’Ús
Aquestes condicions generals d’ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i utilització del Web. L’accés al Web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.
L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui fer del Web, pel contingut que reprodueixi en, o a través, del Web i de qualsevol conseqüència que se’n pugui derivar d’aquest ús.
L’usuari es compromet a utilitzar el present Web, sobre continguts i serveis d’acord amb la llei, les presents condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera s’obliga a no utilitzar el Web, els seus continguts o els serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats il·lícites o lesives dels interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web, els seus continguts o serveis o impedir un funcionament normal d’aquest per altres usuaris.
L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobada al Web, i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual ALABABALÀ presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ALABABALÀ o de tercers.
Els documents i gràfics publicats en aquest servidor podrien incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis són periòdicament afegits a la informació disponible. ALABABALÀ i / o el respectiu subministrador pot fer millores i / o canvis en el programa en qualsevol moment.
ALABABALÀ es reserva el dret a desactivar o bloquejar l’accés al Web a l’usuari en cas que infringeixi aquestes Condicions d’Ús, els drets de Tercers o la legislació aplicable.
ALABABALÀ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) ni dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu que l’usuari ha utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Web motivats per causes alienes a ALABABALÀ.

3. Llicència d’Ús de la Web
ALABABALÀ és el propietari i titular de tots els drets sobre el Web i, en aquest sentit, atorga a l’usuari una llicència d’ús gratuïta, per utilitzar el contingut i les funcionalitats disponibles al Web d’acord amb els usos per als quals ha estat dissenyat i , en particular, d’acord amb el previst en aquestes Condicions d’Ús o en la llei aplicable.
La llicència d’ús del Web es limita a l’àmbit territorial europeu, de manera que, malgrat que l’usuari pugui accedir a la web des de fora d’Europa, el seu ús està únicament autoritzat dins d’Europa.

4. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la informació, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Web són propietat d’ALABABALÀ i / o dels seus llicenciats, per la qual cosa queda prohibida la seva utilització, reproducció, transmissió, transformació, distribució, o explotació de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte com a part del servei on es troba integrat el Web i amb fins exclusivament privats. L’incompliment podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
ALABABALÀ prohibeix qualsevol acció contrària a la legislació vigent, de la documentació / continguts que pugui ser descarregat des de la web, en concret no es permet manipular ni fer un ús diferent dels continguts.

5. Política de Privacitat
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades adreceu-vos a la nostra Política de Privacitat.

6. Interrupcions i modificacions
Els serveis de la web es poden veure interromputs a causa de treballs de manteniment o fallades alienes al control d’ALABABALÀ, que seran solucionats en un període de temps raonable.
ALABABALÀ, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o l’abast dels serveis de la web, així com qualsevol informació aquí recollida.

7. Jurisdicció i Llei aplicable
La Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, ambdues parts es subscriuen als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

La present política de privadesa té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús de la web alababala.com (en endavant “el Web”) d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

1. Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 de l’RGPD l’informem que el responsable del tractament de les dades personals de la web és Amelia Fernández Cela amb domicili al c / Joies, 11, 08180 Moià i amb número de CIF 43440571B (des d’ara ‘ALABABALÀ’ o el ‘Responsable’ indistintament).

2. Finalitats del tractament de dades

En funció de les funcionalitats que l’usuari vulgui gaudir durant la seva navegació a la Web podrem tenir accés a les següents dades:
a) Dades identificatives: nom, cognom, adreça, etc.
b) Dades de contacte: telèfon, e-mail.

El responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:

Gestionar i formalitzar el dret de desistiment contemplat en les Condicions generals de contractació.
Respondre i atendre les sol·licituds i consultes que l’usuari pugui fer per qualsevol mitjà de contacte amb el Responsable.
-Enviar informacions sobre el catàleg i els llibres d’ALABABALÀ a través del seu Butlletí en aquells casos en què l’usuari s’hagi subscrit al mateix i d’acord amb el detall contingut en l’apartat 3 de la present Política General de Privacitat.
-Millorar els serveis i continguts del web.
-Donar compliment a obligacions legals o relatives a una relació contractual amb l’usuari.
-Per fins de màrqueting, tal com es desenvolupa en el punt 7.

3. Enviament d’informacions de la Newsletter

En el supòsit que l’usuari hagi autoritzat, mitjançant la marcació de la casella pertinent en els formularis, la subscripció a la Newsletter, Alababalà li enviarà informació sobre les seves activitats, formacions, serveis, novetats, etc.

L’usuari inscrit a la Newsletter podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a l’efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal dirigit a Alababalà, c / Joies, 11(Mas Cal Bigas), 08180 Moià.

4. Destinataris

Alababalà és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris. En cap cas les dades seran tractades per a finalitats pròpies.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers.

5. Durada del tractament i termini de conservació de les dades

El Responsable tractarà les dades personals dels usuaris mentre siguin necessaries pel servei i / o fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les mateixes.
En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, ‘ALABABALÀ’ podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les seves obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6. Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades dels usuaris no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s’ha d’assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:
Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel legislador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel RGPD.
Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits de l’RGPD.

7. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades

Per a alguns serveis, el Responsable pot tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això vol dir que determinades decisions es prenen de forma automàtica, sense intervenció humana.

8. Exercici de drets

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:

Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel Responsable i les finalitats que se’ls donaran a aquestes dades personals.

Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment.

Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del Responsable. No obstant això, i tal com vam indicar en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el Responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

a) Si considera que les dades no són correctes o exactes;

b) Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;

c) Si les dades ja no ens són necessaris d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;

d) Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del Responsable

Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Tot i que les dades s’hagin recaptat mitjançant el consentiment de l’usuari, aquest podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a ell més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.

L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se a ALABABALÀ a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal va dirigir a ALABABALÀ, c / Joies, 11 (Mas Cal Bigas), 08180 Moià, Barcelona.

L’usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

L’usuari, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets.

Sobre aquesta política de Cookies

Explicarem què són les galetes i com les fem servir. Llegint aquesta política de cookies entendràs què són les cookies, quines fem servir i com les utilitzem, és a dir, la informació que recollim i com la utilitzem. T’explicarem també com controlar les preferències de cookies. Per obtenir més informació sobre com fem servir, emmagatzemem i mantenim segures les dades personals, pots consultar la nostra política de privacitat.

En qualsevol moment podràs canviar o retirar el teu consentiment de la declaració de les cookies al nostre lloc web.

Trobaràs més informació sobre qui som, com contactar amb nosaltres i com processem les dades personals en la nostra Política de privacitat.

El seu consentiment s’aplica als següents dominis: alababala.com

Què és una cookie o galeta?

Una cookie o galeta és un fitxer creat per un lloc web per a emmagatzemar petites quantitats de dades de l’usuari que està navegant. Les cookies s’instal·len al navegador de l’usuari i ens ajuden a que el lloc web funcioni correctament i sigui més segur, a proporcionar una millor experiència d’usuari, comprendre com funciona el lloc web i analitzar què funciona i on es necessita millorar.

Com utilitzem les cookies?

Com a la majoria dels serveis en línia, el nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Les cookies pròpies són necessàries perquè el lloc web funcioni de manera correcte i no recopilen cap dada identificable personalment.

Les cookies de tercers que utilitzem les fem servir sobretot per comprendre el funcionament del web, la manera d’interactuar amb ell i per mantenir els nostres serveis segurs. En definitiva ens ajudeu a accelerar les futures interaccions amb el nostre lloc web per poder oferir-vos una millor experiència d’usuari.

Quin tipus de cookies utilitzem?

Cookies tècniques: algunes cookies són essencials per a experimentar la funcionalitat completa del nostre lloc web. Aquestes cookies no recullen ni emmagatzemen cap informació personal.

Cookies d’anàlisi: Aquestes cookies recullen informació com per exemple el nombre de visitants, les pàgines més visitades, la font de la visita, etc. Aquestes dades són útils per comprendre i analitzar com funciona el lloc web i on necessitem millorar. En aquest sentit utilitzem Google Analytics, podeu consultar com utilitza Google les vostres dades fent clic aquí.

Funcionals: Aquestes cookies ens ajuden a certes funcionalitats no essencials al nostre lloc web. Com per exemple compartir contingut al lloc web en plataformes de xarxes socials.

Preferències: Aquestes cookies guarden la configuració i preferències de navegació, com les preferències d’idioma, per tenir una millor i més eficaç experiència en futures visites al lloc web.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-necessaryAquesta cookie està configurada pel complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies en la categoria “Necessàries”.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryAquesta cookie està configurada pel complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies en la categoria “No necessària”.
pll_languageAquesta cookie està configurada pel complement Polylang per a llocs web amb WordPress. La cookie emmagatzema el codi d’idioma de l’última pàgina navegada.
viewed_cookie_policyAquesta cookies serveix per confirmar que accepta la nostra política de cookies.
_gaÉs una cookie de google analytics que utilitza un identificador anònim per distingir usuaris anònims. Aquesta cookie realitza l’anàlisi sobre les interaccions dels usuaris, amb la finalitat d’optimitzar els serveis que ofereixen. Té una durada de dos anys. Aquesta cookie s’instal·larà la primera vegada que l’usuari entri al lloc web a través d’un navegador
_gatAquesta cookie la instal·la Google Universal Analytics per accelerar la taxa de sol·licitud per limitar la recollida de dades en llocs d’alt trànsit.
_gidAquesta cookie està instal·lada per Google Analytics. La cookie s’utilitza per emmagatzemar informació de com utilitzen els visitants un lloc web i ajuda a crear un informe d’analítica del funcionament del lloc web. Recull de forma anònima les dades recopilades, inclòs el nombre de visitants, la font d’on provenen i les pàgines que visiten.

Com puc controlar les preferències de les cookies?

Si decideixes canviar les preferències durant la navegació al nostre web, pots fer clic a la pestanya “Configurar cookies” de la pantalla. Així es mostrarà de nou l’avís de consentiment que permetrà canviar les preferències o retirar el consentiment per complet.

A més pots bloquejar i eliminar les cookies utilitzades pels llocs web canviant la configuració del navegador per bloquejar / eliminar les cookies.

Normalment serà suficient amb obrir el navegador, fer clic a historial i buscar l’opció de «Elimina les dades de navegació». Per obtenir més informació sobre com administrar i eliminar galetes, visiteu wikipedia.orgwww.allaboutcookies.org.

COMUNICATION02
comunication

COMUNICATION

Discover the many ways we have people to communicate and share ideas

Like all animals, people communicate, but we have been able to go much further, creating languages and symbols to explain ideas, feelings and abstract concepts. Trought communication we are able to do science, create art, lie or do publicity and, in order to communicate faster and farther, we have created technologies ranging from writing to the Internet.

Compartir

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
COMUNICATION02
comunication

COMUNICACIÓ

Descobreix les moltes maneres que tenim les persones per comunicar-nos i compartir idees

Com tots els animals, les persones ens comuniquem, però nosaltres hem estat capaços d’anar molt més enllà, creant idiomes i símbols per explicar idees, sentiments i conceptes abstractes. Amb la comunicació som capaços de fer ciència, crear art, mentir o fer publicitat, i per tal de comunicar-nos més ràpid i més lluny, hem creat tecnologies que van des de l’escriptura fins a Internet.

Compartir

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Mr. Lafouchette i Rodi

Mr. Lafourchette i Rodi

El Sr. Lafourchettei el Rodi són probablement els millors xefs de tots els temps, però a més són els mestres més divertits que us podríeu trobar a la cuina.

Aprendre a cuinar (sense perill) aliments saludables i un munt d’activitats divertides són els elements que podreu trobar en aquesta col·lecció de llibres.

Format: 150×210 cm / tapa dura / 32 pàgines
Comparteix
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Coches autónomos

Com funcionaran les coses

Un viatge per saber com serà el nostre futur

En aquest projecte volem mostrar els canvis que han d’arribar, tant a nivell científic com tecnològic i que, inevitablement, modelaran el món en el que viurem.

Format: 21,5 x 27,6 cm 

Col·lecció de llibres

Descarrega’t la fitxa

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Foreign Rights

 • Editorial Juventud: 285 x 285 mm /Hardcover / 48 pages / ES, CA
 • Buttonbooks: 248 x 248 mm / Hardcover / 48 pages / EN
 • Knesebeck: 285 x 285 mm / Hardcover / 48 pages / DE
 • Nathan: 285 x 285 mm / Hardcover / 48 pages / FR
 • AST: 270 x 270 mm / Hardcover / 48 pages / RU
 • Erikcson: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / IT
 • Dourei: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / KR
 • Didactica: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / RO
 • Adamada: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / PL
 • Domingo: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / TR
 • Kagaku Dojin: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / JA
 • Danskie Wydawnictwo: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / PL
 • Foreign Rights contact: sheddad@gmail.com o eduard.altarriba@alababala.com

Foreign Rights

Foreign Rights

Foreign Rights

 • Editorial Juventud: 285 x 285 mm / Hardcover / 48 pages / ES, CA
 • Buttonbooks: 248 x 248 mm / Hardcover / 48 pages / EN
 • Knesebeck: 285 x 285 mm / Hardcover / 48 pages / DE
 • Nathan: 285 x 285 mm / Hardcover / 48 pages / FR
 • AST: 270 x 270 mm / Hardcover / 48 pages / RU
 • Erikcson: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / IT
 • Dourei: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / KR
 • Didactica: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / RO
 • Domingo: 285 x 2850 mm / Hardcover / 48 pages / TR
 • Foreign Rights contact: sheddad@gmail.com o eduard.altarriba@alababala.com

Foreign Rights

Coches autónomos

Cómo funcionarán las cosas

Un viaje para saber cómo será nuestro futuro

En este proyecto queremos mostrar los cambios que llegarán, tanto a nivel científico como tecnológico y que, inevitablemente, modelarán el mundo en el que viviremos.

Formato: 21,5 x 27,6 cm 

Colección de libros

Descárgate la ficha

Comparte

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Goodzilla & Iris

Godzilla & Iris

La pequeña Iris tiene un amigo muy poco común, se llama… Godzilla.

A los dos les gusta construir torres y luego derribarlas.

Se trata de un libro de lectura muy fácil para niños muy pequeños, que busca el equilibrio entre los problemas diarios, los sentimientos y la imaginación.

Colección ‘Las emociones’.

Formato: 19 x 19 cm / tapa dura / 24 páginas.

Comparte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
I tu, què en penses

Y tú ¿qué piensas?

El objetivo de ‘Y tú, ¿qué piensas?’ es ofrecer a los niños de entre 6 y 11 años una primera aproximación a la filosofía.

A través de pistas e ilustraciones a todo color los niños encontrarán una serie de cuestiones que les harán plantearse varios temas (obvios, en principio) como la identidad, los roles de género, la realidad, la ética o la desigualdad.

Desarrollando el pensamiento propio

Comparte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Laberint

Laberinto

Sigue la historia de Teseo y el Minotauro en este libro de actividades con las que te adentrarás por los laberintos más sorprendentes de la antigua Grecia.

Libro de actividades

Formato: A5, páginas plegables.
Comparte
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Mr. Lafouchette i Rodi

Mr. Lafourchette y Rodi

El Sr. Lafourchette y Rodi son probablemente los mejores chefs de todos los tiempos, pero además son los maestros más divertidos que podéis encontrar en vuestra cocina.

Aprender a cocinar (sin peligro) alimentos saludables y un montón de actividades divertidas son los elementos que encontraréis en esta colección de libros.

Formato: 150 × 210 / tapa dura / 32 páginas

Comparte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Coches autónomos

What will things be like

A journey to discover what our future will be like

With this project, we wish to share the changes to come—both scientifically and technologically speaking—which will inevitably shape the world we will live in.

Dimensions: 215 x 276 mm 

Book collection

Download the fact sheet

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Goodzilla & Iris

Godzilla & Iris

Easy reading, intended for young learners.

Little Iris has an unusual friend called… Godzilla.
Both of them like building towers and knocking them down.

This is an easy-to-read book for young learners, which strikes the right balance between day-to-day problems, feelings and imagination.

Dimensions: 190 x 190 mm / hardback / 24 pages
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
I tu, què en penses

And What Do You Think About It?

The aim of And What Do You Think About It? is to provide children aged 6 to 11 years with an introduction to philosophy.

By means of clues and full-colour illustrations, children will find a series of questions that will make them reflect on several issues (in principle quite obvious) such as identity, the role of gender, reality, ethics and inequality.

Developing one’s own way of thinking

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Laberint

Into the Labyrinth

Follow the story of Teseo and the Minotaur in this activity book as you explore the most fascinating labyrinths of Ancient Greece.

Activity book

Dimensions: A5, foldable pages.
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Dr. Darwin Books
The Frontiers of Life

The Frontiers of Life

Dr. Darwin books are a serie of books focused on Life Sciences and biology.

In these books we’ll find subjects like genetics, diseases and immunology, our brain or what’s the difference between virus and bacteries. We hope that both kids and parent will enjoy and learn so much with Lina and the Doctor.

Book collection

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Dr. Darwin Books
The Frontiers of Life

Dr. Darwing Books

Los libros del Dr. Darwin son una serie de libros centrados en las ciencias de la vida y la biología.

En estos libros trataremos temas como la genética, las enfermedades y la inmunología, nuestro cerebro o cuál es la diferencia entre virus y bacterias. Esperamos que tanto los niños como los padres disfruten y aprendan mucho con Lina y el Doctor.

Colección de libros

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
COMUNICATION02
comunication

Comunicación

Descubre las muchas maneras que tenemos las personas para comunicarnos y compartir ideas.

Como todos los animales, las personas nos comunicamos, pero nosotros hemos sido capaces de ir mucho más allá, creando idiomas y símbolos para explicar ideas, sentimientos y conceptos abstractos. Con la comunicación somos capaces de hacer ciencia, crear arte, mentir o hacer publicidad , y para comunicarnos más rápido y más lejos, hemos creado tecnologías que van desde la escritura hasta internet.

Compartir

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Laberint

Laberint

Segueix la història de Teseu i el Minotaure, en aquest llibre d’activitats us endinsareu pels laberints més sorprenents de l’antiga Grècia.

Llibre d’activitats

Format: A5, amb pàgines plegables.
Comparteix
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Dr. Darwin Books
The Frontiers of Life

Dr. Darwin Books

Els llibres del Dr. Darwin són una sèrie de llibres centrats en ciències de la vida i la biologia.

En aquests llibres, tractarem temes com la genètica, les malalties i la immunologia, el nostre cervell o la diferència entre virus i bacteris. Esperem que tant els nens com els pares gaudiran i aprenguin tant amb la Lina i el Doctor.

Col·lecció de llibres

Comparteix

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Foreign rights